رستوران وسلف سرویس مانی

10%

مدیریت: هوشنـگ آزاد


تلفن: 88484193

آدرس: تهران گیشا بین خ دهم و دوازدهم پلاک 13

تخفیف فقط شامل سالن می باشد. بیرون بر (Delivery) شامل تخفیف نمی باشد.